Course

การเข้าเรียนรู้และฝึกทักษะการช่วยชีวิต = การซื้อประกันชีวิตแบบหนึ่ง

นอกจากหมดสติและไม่หายใจแล้ว I หมดสติและ "หายใจงับอากาศ" ก็เป็นสัญญาณที่บอกว่าผู้ป่วยต้องการการทำ CPR ทันที

Updated Guideline การทำ CPR ในช่วงสถานการณ์ COVID-19 จากคณะกรรมการมาตรฐานการช่วยชีวิต โดยสมาคมแพทย์โรคหัวใจแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์

product brand

gallery

UUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUF   GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG LLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL YYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYY


  1. JJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ
  2. 2.GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG
  3. KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK
  4. DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD
  5. TTTTTTTTTTTTTTTTT
  6. OOOOOOOOOOOOOOOOOOO
  7. WWWWWWWWWW
  8. '''''''''''''''''''''''''''''''''''999999999TGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT


11111111111111111111111111111122222222222222 

333333333

image
Powered by MakeWebEasy.com