updated knowledge

การเข้าเรียนรู้และฝึกทักษะการช่วยชีวิต = การซื้อประกันชีวิตแบบหนึ่ง

Updated Guideline การทำ CPR ในช่วงสถานการณ์ COVID-19 จากคณะกรรมการมาตรฐานการช่วยชีวิต โดยสมาคมแพทย์โรคหัวใจแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์

Powered by MakeWebEasy.com